Welkom op de site van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Verslag vergadering Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Voorjaarsvergadering van 22 maart 2022,
, in “Ons Dörpshuus“, De Weidedijk 2, te Langedijke.

Aanwezig: : leden van het bestuur: Ginus Nusteling ( voorzitter), Rinus Liekelema ( secretaris), Wietze ten Hoor ( penningmeester). Afwezig: Peter van ‘t Klooster ( lid) mkg.

Aanwezig: : afgevaardigden van ijsclubs: “Eensgezindheid” Fochteloo, “Nieuw Leven” Haule, “Samenwerking” Nijeberkoop, Makkinga, “De Eendracht” Oosterwolde, Donkerbroek.

Afwezig: afgevaardigden van ijsclubs ‘De Friesche Grens Appelscha, “Vooruit” Oldeberkoop, “Nooitgedagt” Haulerwijk, Langedijke: alle zonder kennisgeving en “De Oefening” Elsloo ( afwezig met excuses op 23 maart).

1. Opening:
door voorzitter Ginus Nusteling. Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom en geeft een toelichting waarom we vanavond bij elkaar zijn. Hij geeft nog een keer aan hoe er in de gemeente Weststellingwerf door de ijsclubs de gemeentelijke kampioenswedstrijden worden gehouden. Het bestuur is daarvoor nog op bezoek geweest bij de ijsclub te Nijelamer, de heer Gerard Ziel. De grote vraag is hoe we in de gemeente Ooststellingwerf verder kunnen gaan en of de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf, daarin nog een rol zal kunnen spelen. Formeel zijn er op dit moment al 2 vacatures in het bestuur en de vraag is hoe deze en ook de nog komende vacatures zullen worden ingevuld.

2. Notulen:
vorige vergadering d.d. 23 november 2021. De notulen zijn in deze vergadering niet behandeld en dus ook niet vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken en uitgaande stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Continuïteit van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf:
De aanwezige ijsclubs krijgen de gelegenheid om aan te geven op welke wijze zij bezig zijn geweest om kandidaten te vinden voor een bestuursfunctie bij de BvIJO. Ondanks de ondernomen pogingen is het bij geen enkele ijsclub gelukt om kandidaten te vinden. Hierbij speelt uiteraard ook mee, dat er de laatste jaren bijna geen ijs is geweest, de laatste wedstrijden dateren van februari 2013. Uit de toelichting van de ijsclubs blijkt, dat zij de de waarde van de BvIJO erkennen. Maar helaas…… De conclusie is dan ook, dat het bestaan van de BvIJO niet kan worden voortgezet. De vergadering stemt in met het opheffen van de Bond. Het bestuur van de Bond zal tot het afwikkelen van de diverse zaken overgaan. Het betreft het onderbrengen van de wedstrijdkisten, uitschrijven Kamer van Koophandel, afwikkelen van de financiën, het beëindigen van de website/ contract met One.Com, informeren van de media en de basisscholen, doorgeven van de email-adressen van de ijsclubs en de basisscholen aan de ijsclubs. De app-groep kan blijven bestaan, op termijn moeten er nieuwe beheerders komen en kunnen de leden van het bestuur van BvIJO gewist worden. .

5. Voortzetten van de Kampioenswedstrijden van de gemeente Ooststellingwerf.
De ijsclubs in Ooststellingwerf gaan de kampioenswedstrijden organiseren volgens het “Weststellingwerfse” model. Hierbij ligt het initiatief bij de ijslubs, daarmee is er nu dus ook het “Ooststellingwerfse” model. Volgens het door de BvIJO gehanteerde vergaderschema vindt de eerstvolgende vergadering plaats bij de ijsclub te Makkinga. Het schema voor de ijsclubs van de vastgestelde kampioenswedstrijden 2021/2022 blijft gehandhaafd voor het jaar 2022/2023: Meisjes kortebaan t/m 16 jaar te Fochteloo; Jongens kortebaan t/m 16 jaar te Makkinga; Dames kortebaan vanaf 17 jaar te Oldeberkoop; Heren kortebaan vanaf 17 jaar te Haule; Basisscholieren gr. 5 tm 8 te Oosterwolde. De marathon voor de jeugd en de senioren te Elsloo.

6. Datum vergadering ijsclubs":
22 november 2022 te Makkinga. Vooraf gegaan door de slot-

7. Rondvraag:
Door ijsclub ”Makkinga” is voorgesteld dat zij de eerste "alternatieve" vergadering bijeen gaan roepen. De vergadering stemt hier graag mee in. IJsclub Donkerbroek bedankt het bestuur van de BvIJO voor al hun inspanning.

8. Sluiting:
de voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun belangrijke bijdrage en samenwerking voor al die jaren en vindt, dat het best een moment is om een 80 jarige traditie te beëindigen, maar dat het veel moed geeft dat de aanwezige ijsclubs hebben aangegeven om het “ Ooststellingwerfse model” te gaan toepassen. Na sluiting van de vergadering is er nog gelegenheid om op informele wijze van gedachten te wisselen bij een hapje en een drankje.

Het bestuur.

NAAR BOVEN