Welkom op de site van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Verslag vergadering Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Vergadering van 23 november 2021,
In dorpshuis “t Legien”, Zuideinde 26 te Fochteloo.

Aanwezig: leden van het bestuur: Ginus Nusteling ( voorzitter), Rinus Liekelema ( secretaris), Wietze ten Hoor ( penningmeester) en Peter van ‘t Klooster ( lid) en afgevaardigden van de ijsclubs: 13 leden.

Afwezig: leden van ijsclubs ‘De Friesche Grens, Appelscha en “Nieuw Leven” , Haule hebben zich afgemeld i.v.m. corona. IJsclub “Nooitgedagt” Haulerwijk ( zonder kennisgeving).

1. Opening:
door voorzitter Ginus Nusteling. Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij vermeldt vooral, dat het heel goed voelt om elkaar vanavond weer eens te treffen. Vorig jaar kon de vergadering niet plaatsvinden ( corona) en voor dit jaar kon het niet in Langedijke plaatsvinden, vandaar dat we zijn uitgeweken naar Fochteloo. Aanvullingen op de agenda: Van ijsclub “De Eendracht” Oosterwolde. Uniformiteit opening ijsbanen en organisatie van de schoolwedstrijden. Beide punten worden bij 11 behandeld.

2.Notulen vorige vergadering d.d. 5 november 2019. Penningmeester Wietze ten Hoor noemt, dat bij punt 4, dat niet 1 maar voor 2 ijsclubs de contributie nog betaald moest worden. De vergadering is akkoord met de notulen en deze worden vastgesteld

3. Mededelingen en ingekomen stukken en uitgaande stukken: Er zijn geen ingekomen stukken.

4.Verslagen van de secretaris en penningmeester. Secretaris: er zijn geen verslagen van de jaren 2019-2020 en 2020-2021 van de secretaris, er waren geen activiteiten te vermelden. Penningmeester: Wietze ten Hoor geeft toelichting over de financiën aan de vergadering. De grootste uitgave betrof de kosten aan het ANP, voor een boete ( extra kosten) voor het tonen van 2 foto’s op de website, waarvan de rechten niet toe behoorden aan de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf. Het resultaat van het boekjaar 2019-2020 is € 67,31 (voordelig). De totale geldmiddelen bedragen per 31 oktober 2020 € 2.173,50 Het resultaat van het boekjaar 2020-2021 is € 538,44 (voordelig). De totale geldmiddelen bedragen per 31 oktober 2021 € 2.711,91 Van de ijsclubs, waarvan de contributie ten onrechte is ontvangen zal worden teruggestort . Voor het jaar 2021 -2022 is geen contributie verschuldigd.

5. . Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Er is een aanscherping in de wetgeving ( per 1-07-2021) omtrent de verantwoordelijkheden van bestuurders van o.a. verenigingen. Bij een normale gang van zaken binnen de vereniging, goede communicatie en inzicht voor alle onderwerpen, zullen er geen problemen behoeven te zijn. De penningmeester verwijst nog naar de gemeente voor de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Er is een periode van 5 jaren om de statuten in overeenstemming met de wetgeving te brengen. ( UBO- een register van degenen die zeggenschap hebben over een organisatie)

6. Pauze. De Kascommissie- voert de controle uit.

7. Verslag kascommissie door afgevaardigde ijsclubs “De Oefening” te Elsloo en “Eensgezindheid” te Fochteloo. Voor het boekjaar 2020-2021 verving ijsclub Langedijke de als reserve staande ijsclub “Nieuw Leven” te Haule. Zij controleerden de cijfers van de jaren 2019-2020 en 2020-2021. De afgevaardigde uit Fochteloo informeert de vergadering, dat de administratie op correcte wijze wordt bijgehouden en dat de cijfers akkoord zijn. De kascommissie adviseert de vergadering de jaarstukken goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid voor de boekjaren 2019/2020 en 2020-2021. De vergadering stemt er mee in. Voor de vergadering in 2022 zijn de leden van de kascommissie: ijsclubs Fochteloo en Haule, res. Haulerwijk.

8. Vaststelling kampioenswedstrijden 2021/2022:

Meisjes kortebaan t/m 16 jaar te Fochteloo;

Jongens kortebaan t/m 16 jaar te Makkinga;

Dames kortebaan vanaf 17 jaar te Oldeberkoop;

Heren kortebaan vanaf 17 jaar te Haule;

Basisscholieren gr. 5 tm 8 te Oosterwolde.

De marathon voor de jeugd en de senioren te Elsloo.

9.Bestuursverkiezing. Bestuurslid Peter van het Klooster is aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemt in met de herbenoeming van Peter. Penningmeester Wietze ten Hoor geeft aan, dat hij nog 1 jaar wenst door te gaan. Ook de voorzitter en secretaris geven aan dat zij het stokje best willen doorgeven. Naast de huidige vacature betekent dat ook de komende jaren vacatures gaan ontstaan. De Bond en de aangesloten ijsclubs zijn er niet in geslaagd om de vacature te vervullen.

10.Continuïteit van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf. Het bestuur van de Bond heeft contact gehad met ijsclubs in de gemeente Weststellingwerf, om te vragen naar de mogelijkheid om kampioenswedstrijden voor “De Stellingwerven” te kunnen organiseren. Toen kwam naar voren, dat de gemeente Weststellingwerf geen “Bond” kent. Daar organiseren de ijsclubs onderling de wedstrijden. Wij gaan nog verder in contact treden met de ijsclubs in Weststellingwerf In de vergadering wordt uitvoerig besproken om hetzelfde model van “Weststellingwerf” ook voor Ooststellingwerf toe te passen. Dat betekent, dat de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf niet meer behoeft te bestaan. Uit de vergadering blijkt, dat er naast de voordelen ( o.a. slagvaardiger organiseren door de ijsclubs) ook nadelen zijn ( o.a. grotere verantwoordelijkgheid ijsclubs, beeindiging van een traditie, welke in 1942 is begonnen). Voortzetting van de Bond van IJsclubs betekent wel, dat de vacatures weer ingevuld moeten zijn, rekening houdend met vacatures in het bestuur de komende jaren. De vergadering besluit er in een extra voorjaarsvergadering verder over te spreken en tot een besluit te komen. Nog navraag doen bij andere gemeentes!

11. Wat verder ter tafel komt: ingebracht door Kees Munting, ijsclub “de Eendracht” Oosterwolde.

a. Afstemming ijsclubs voor het openen van de ijsbanen. Het beleid t.a.v. corona is leidend. Elke vereniging heeft haar eigen verantwoordelijkheid. Zie hiervoor ook wat de gemeente heeft bepaald en bekendgemaakt. b. Organisatie schoolwedstrijden: wordt vroegtijdig overlegd met de ijsclubs, bijv. voor de ervaring van Oldeberkoop, Oosterwolde en de Bond.

12. Datum volgende vergadering: 22 november 2022 te Makkinga.

13. Rondvraag. er wordt geen gebruik van gemaakt.

14. Sluiting. de voorzitter bedankt “Fochteloo” voor hun gastvrijheid, de aanwezigen voor hun deelname en inbreng en wenst hen wel thuis.

Het bestuur.

NAAR BOVEN