Welkom op de site van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Verslag vergadering Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Vergadering van 5 november 2019,
In clubgebouw “De Draai”, IJsclub Nooitgedagt te Haulerwijk.

Aanwezig: leden van het bestuur: Ginus Nusteling ( voorzitter), Rinus Liekelema ( secretaris) en Wietze ten Hoor ( penningmeester) en Peter van ‘t Klooster ( lid) en afgevaardigden van de ijsclubs: 18 leden.

Afwezig: leden van ijsclub Makkinga ( met latere kennisgeving)

1. Opening:
door vice-voorzitter Ginus Nusteling. Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom in het fraaie clubgebouw in Haulerwijk, In zijn openingswoord vermeld hij nog het overlijden van de webbeheerder van de Bond, de heer Gerard van Ingen en van journalist Anne de Vries, schrijver van het jubileumboek van de Bond. Uiteraard noemt Ginus Nusteling ook nog de weinige wintere omstandigheden van de afgelopen winter periode, enkele ijsbanen zijn maar kort open geweest. Op de vraag of er nog aanvullingen op de agenda dienen te komen wordt ontkennend geantwoord

2.Notulen vorige vergadering d.d. 7 november 2018. De vergadering is akkoord met de notulen en deze worden vastgesteld

3. Mededelingen en ingekomen stukken en uitgaande stukken: Brief d.d. 16 augustus 2018, gemeente Ooststellingwerf, betreft Het Fonds 2019. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Bij de ijsclubs zijn geen initiatieven om een aanvraag naar het Het Fonds te doen.

4.Verslagen van de secretaris en penningmeester. Secretaris: er is geen verslag van de secretaris, er waren geen activiteiten te vermelden. Penningmeester: Wietze ten Hoor geeft toelichting over de financiën aan de vergadering. De grootste uitgaven betroffen de administratie/bestuurskosten/pr Het saldo van het boekjaar 2018-2019 is € 88,42 ( nadelig). De totale geldmiddelen bedragen per 31 oktober 2019 € 2.106,20. Van één ijsclub was de contributie nog niet ontvangen en van een andere ijsclub was de contributie ook al voor het volgende seizoen ontvangen. Dit bedrag wordt t.g.v. het volgende boekjaar geboekt.

5. . Privacybeleid in het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG),nieuwe wet per 1 mei 2018. De voorzitter geeft nog een toelichting op deze wet. Voor de Bond is deze wet nauwelijks/ niet van toepassing. Voor de ijsclubs ligt dit anders, denk hierbij aan de registratie van de ledenadministratie. Uit de reacties uit de zaal blijkt, dat de ijsclubs weinig tot geen acties hebben ondernomen. Op de website van een ijsclub dient wel e.e.a. over een privacy-reglement te worden opgenomen. Voor verdere informatie is er een platform voor verwijzing naar de juiste toepassing van de nieuwe wet bij de gemeente Ooststellingwerf.

6. Pauze-kascommissie- voert de controle uit.we gaan door naar het volgende onderwerp

7. Verslag kascommissie door afgevaardigde ijsclubs “Donkerbroek” en “De Oefening” te Elsloo. De afgevaardigde uit Donkerbroek informeert de vergadering, dat de administratie op een goede wijze werd bijgehouden en dat de cijfers akkoord zijn. De kascommissie adviseert de vergadering de jaarstukken goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid voor het boekjaar 2018/2019. De vergadering stemt in met applaus. De kascommissie voor het volgende boekjaar bestaat uit: afgevaardigde ijsclub “De Oefening” te Elsloo en afgevaardigde van ijsclub “Eensgezindheid” te Fochteloo. Afgevaardigde van ijsclub “Nieuw Leven” te Haule is reserve.

8. Vaststelling kampioenswedstrijden 2019/2020:

Meisjes kortebaan t/m 16 jaar te Fochteloo;

Jongens kortebaan t/m 16 jaar te Makkinga;

Dames kortebaan vanaf 17 jaar te Oldeberkoop;

Heren kortebaan vanaf 17 jaar te Haule;

Basisscholieren gr. 5 tm 8 te Oosterwolde.

De marathon voor de jeugd en de senioren te Elsloo.

9.Bestuursverkiezing. De bestuursleden Ginus Nusteling, voorzitter, en Rinus Liekelema, secetaris, zijn aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemt van harte in met de herbenoeming van beide bestuursleden.. Het bestuur van de Bond blijft aan de ijsclubs verzoeken om een kandidaat voor de vacature in het bestuur te leveren. Te denken valt bijv. aan oud-bestuursleden van de ijsclub.

10. Wat verder ter tafel komt: Website gaan binnenkort van start met een nieuwe webbeheerder, is niet Foto &Tekst te Oosterwolde. We houden jullie op de hoogte.

Wedstrijdreglement: Hoe is de behoefte bij de ijsclubs om weer een cursus te organiseren? IJsclub Nieuw Leven Haule geeft aan wel behoefte te hebben om de kennis weer eens op te frissen. Kan een afspraak gemaakt worden met het bestuur van de Bond. De overige ijsclubs tonen geen behoefte tot een cursus.

Ledenvergadering ijsclubs:Het bestuur van de Bond is graag bereid enige toelichting te geven over haar activiteiten op de ledenvergadering van de ijsclubs Zij wacht de uitnodigingen af.

11. Datum volgende vergadering: 3 november 2020 te Langedijke.

12. Rondvraag. er wordt geen gebruik van gemaakt.

13. Sluiting. 20.45 uur, de voorzitter bedankt “Haulerwijk” voor hun gastvrijheid, de aanwezigen voor hun deelname en inbreng en wenst hen wel thuis. ( Voor zover bekend, de kortst durende vergadering ooit!!)

Het bestuur.

NAAR BOVEN