Welkom op de site van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Verslag vergadering Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Vergadering van 7 november 2018,
In dorpshuis “De Mande” te Haule.

Aanwezig: leden van het bestuur: Ginus Nusteling ( vice-voorzitter), Rinus Liekelema ( secretaris) en Wietze ten Hoor ( penningmeester) en afgevaardigden van de ijsclubs: 22 leden.

Afwezig: Peter van ‘t Klooster ( lid) ( m.k.g.) en leden van ijsclub Nooitgedagt te Haulerwijk ( z.k.g.)

1. Opening:
door vice-voorzitter Ginus Nusteling. Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom, In zijn inleiding verwijst de hij naar de record warmste dagen in november nu we in voorbereiding zijn op de winterse activiteiten. We gaan er vanuit, dat we de komende winter weer kunnen schaatsen. Tevens deelt hij mee, dat de functies in het bestuur opnieuw zijn verdeeld en dat Ginus Nusteling m.i.v. november voorzitter is van de Bond van IJsclubs Oost-stellingwerf is. De vergadering stemt hiermee van harte in. Er is nog sprake van een vacature in het bestuur van de Bond, de voorzitter dringt er nog eens op aan bij de ijsclubs om naar een kandidaat uit te kijken. Er is geen aanvulling op de agenda.

2.Notulen vorige vergadering d.d. 7 november 2017. De vergadering is akkoord met de notulen en deze worden vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken en uitgaande stukken: Mail d.d. 30 september 2018 ijsclub Donkerbroek, verzoek uitstel wedstrijd Heren vanaf 17 jaar, wordt behandeld bij punt 8.

4.Verslagen van de secretaris en penningmeester. Secretaris: er is geen verslag van de secretaris, hij meldt nog, dat het bestuur op 28 februari 2018 heeft vergaderd om alsnog kampioenswedstrijden te organiseren. De winter was van te korte duur. Penningmeester: Wietze ten Hoor geeft toelichting over de financiën aan de vergadering. De grootste uitgaven betroffen de vergaderkosten en de aanschaf van een 2e startpistool van € 132,20. Het batig saldo van het boekjaar 2017-2018 is € 191,72. De totale geldmiddelen bedragen per 31 oktober 2018 € 2.194,57. Alle contributies van de ijsclubs waren ontvangen.

5. Privacybeleid in het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG), nieuwe wet per 1 mei 2018. De voorzitter geeft toelichting op deze nieuwe wet. Voor de Bond is deze nieuwe wet nauwelijks/ niet van toepassing. Voor de ijsclubs ligt dit anders, denk hierbij aan de registratie van de ledenadministratie. IJsclub “de Friesche Grens” Appelscha heeft de ledenadministratie bij derden ondergebracht. De overige ijsclubs hebben geen actie ondernomen. IJsclub “De Eendracht” Oosterwolde geeft de tip: bij te verzenden e-mails richten aan eigen email-adres en in bcc aan de email-adressen van de ijsclubs. Voor verdere informatie is er een platform voor verwijzing naar de juiste toepassing van de nieuwe wet bij de gemeente Ooststellingwerf.

6. Pauze- we gaan door naar het volgende onderwerp.

7. Verslag kascommissie door afgevaardigde ijsclub “De Friesche Grens” te Appelscha en ijsclub Donkerbroek. Bij bezoek aan het adres van de penningmeester heeft de controle plaats gevonden. De afgevaardigde uit Appelscha informeert de vergadering, dat de administratie op een goede wijze werd bijgehouden en dat de cijfers akkoord zijn. De kascommissie adviseert de vergadering de jaarstukken goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid voor het boekjaar 2017/2018. De vergadering stemt in met applaus. De kascommissie voor het volgende boekjaar bestaat uit: afgevaardigde ijsclub Donkerbroek en ijsclub “De Oefening” te Elsloo. Afgevaardigde van ijsclub “Eensgezindheid” Fochteloo is reserve.

8. Vaststelling kampioenswedstrijden 2017/2018: Schema wordt gewijzigd n.a.v. verzoek ijsclub Donkerbroek, hiervoor komt ijsclub “Nieuw Leven” in aanmerking, bij afwezigheid van ijsclub Haulerwijk ( zie agendapunt 3) en is als volgt: Meisjes kortebaan t/m 16 jaar te Fochteloo; Jongens kortebaan t/m 16 jaar te Makkinga; Dames kortebaan vanaf 17 jaar te Oldeberkoop; Heren kortebaan vanaf 17 jaar te Haule; Basisscholieren gr. 5 tm 8 te Oosterwolde. De marathon voor de jeugd en de senioren te Elsloo. De voorzitter vraagt aandacht voor het stimuleren van deelname aan de kampioens-wedstrijden. Met de ijsclubs wordt besproken, dat meer deelname aan de wedstrijden kan worden gerealiseerd d.m.v. “aanwijzen” door de ijsclubs van minimaal 2 deelnemers aan de hand van de wedstrijden, welke eerder door de ijsclubs worden georganiseerd. Meer dan 2 deelnemers is natuurlijk altijd beter. De namen van de deelnemers zullen in een heel vroeg stadium niet bekend zijn. Publicatie in de media zal hiermee waarschijnlijk niet mogelijk zijn, wel in een zo vroeg mogelijk stadium aankondiging van de wedstrijden in de Nieuwe-Oostellingwerver. Tot slot meldt de voorzitter de beschikbaarheid van de wedstrijdkisten t.b.v. wedstrijden van de ijsclubs.

9.Bestuursverkiezing. Bestuurslid Wietze ten Hoor is aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemt van harte in met de herbenoeming. Het bestuur van de Bond blijft aan de ijsclubs verzoeken om een kandidaat voor de vacature in het bestuur te leveren.

10. Datum volgende vergadering: 5 november 2019 te Haulerwijk.

11. Rondvraag: IJsclub Donkerbroek vraagt aandacht voor de benodigde kennis t.b.v. het organiseren van wedstrijden. Hierbij wordt verwezen naar het wedstrijdreglement op de website van de Bond. Ook wordt aangegeven de kennis van de “oude” bestuursleden te gaan gebruiken. Na opgave van de ijsclubs kan worden overwogen om weer een cursus “Wedstrijdreglement” te organiseren. IJsclub Oosterwolde vraagt naar bijzonderheden gebruik starterspistool. Er is geen vergunning voor nodig. Nieuwe affiches voor de kampioenswedstrijden worden uitgereikt.

12. Sluiting. de voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun deelname en inbreng en wenst hen wel thuis.

Het bestuur.

NAAR BOVEN