Welkom op de site van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Verslag vergadering Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Vergadering van 7 november 2017,
In dorpshuis “Et Legien” te Fochteloo.

Aanwezig: leden van het bestuur: Jelke Nijboer ( voorzitter), Rinus Liekelema ( secretaris) en Wietze ten Hoor ( lid) Afgevaardigden van de ijsclubs: 20 leden en Peter van 't Klooster ( Fochteloo).

Afwezig: Foppe de Haan ( penningmeester) m.k.g., Ginus Nusteling ( lid bestuur) z.k.g. en leden van ijsclub Nooitgedagt te Haulerwijk ( m.k.g.) en leden van ijsclub Langedijke ( z.k.g.) en ijsclub Donkerbroek ( later m.k.g).

1. Opening:
Opening door voorzitter Jelke Nijboer. Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom, bij zijn laatste aanwezigheid op de vergadering van de Bond ( zie agendapunt 9). In zijn inleiding noemt de voorzitter het jaar 2017 een prachtig jaar, waar veel energie in is gestoken. Helaas waren er geen kampioenswedstrijden, de meeste ijsbanen waren maar een paar dagen geopend. De winter was van korte duur.

De energie is vooral gaan zitten in het organiseren van het 75-jarig jubileum ( receptie en jubileumboek) en de fietstocht langs de ijsbanen. Hier hadden ook de ijsclubs een grote bijdrage aan geleverd.

Verder noemt de voorzitter nog de open middag bij ijsclub “De Friesche Grens te Appelscha i.v.m. het realiseren van een nieuw clubgebouw. Ook waren er nog diverse projecten in het kader van “Fonds Ooststellingwerf”. Hieraan hebben de deelnemers aan het project geen goede ervaring overgehouden.

Tot slot richt de voorzitter de aandacht op de aanwezigheid van Jannes Nijenhuis van ijsclub “De Eendracht” te Oosterwolde. Jannes Nijenhuis is voor de laatste keer op de vergadering van de Bond aanwezig , i.v.m. zijn aftreden als bestuurslid, dat 52 jaar heeft geduurd, van de ijsclub te Oosterwolde. Jannes Nijenhuis is ook van grote betekenis geweest voor de Bond, vanaf november 1977 als bestuurslid en daarna vanaf november 1978 tot en met november 2002 als secretaris. De voorzitter overhandigt aan Jannes Nijenhuis een passend cadeau.

2. Notulen:
Notulen vorige vergadering d.d. 1 november 2016. De heer Wildrik Bos ( ijsclub Appelscha), merkt op dat de naam Uildrik Bos moet zijn: Wildrik Bos. De notulen worden vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken en uitgaande stukken:
Verslagen evaluatie Fietstocht 17 juni 2017 van IJsclubs “de Eendracht” te Oosterwolde en “Nieuw Leven” te Haule worden beide behandeld bij punt 5 van de agenda.

Ingekomen stukken: Inventarisatieformulier van de Bond van IJsclubs Gewest Fryslân over het lidmaatschap. O.a. ijsclubs te Haulerwijk en Oosterwolde zijn lid van de Bond. De voordelen bestaan vooral uit de regeling voor Buma-Stemra verplichtingen en een collectieve Aansprakelijkheidsverzekering. Deze laatste heeft de gemeente Ooststellingwerf al voor alle verenigingen in de gemeente bestaan. De bond van IJsclubs Oostellingwerf kan hierin geen partij zijn voor Buma-Stemra. Het is een afweging van voor- en nadelen per ijsclub om een lidmaatschap aan te gaan bij het Gewest Fryslân.

4. Verslagen van de secretaris en penningmeester.
Secretaris: Er zijn verslagen van de receptie van het 75-jarig Jubileum van 4 maart 2017 te Appelscha en van de Fietstocht langs de ijsbanen in de gemeente Ooststellingwerf van 17 juni 2017- beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd en daarmee vastgesteld. Van allerlei detailzaken om beide evenementen te organiseren etc. is geen verslag gemaakt. Vanuit de vergadering wordt de waardering uitgesproken voor het vele werk om de sponsoren te benaderen.

Penningmeester: op de vergadering worden de cijfers in een nieuwe opzet gepresenteerd. Wietze ten Hoor vervangt de afwezige penningmeester Foppe de Haan i.v.m. zijn verblijf in het buitenland. In aanwezigheid van Rinus Liekelema en Wietze ten Hoor heeft Foppe de Haan, penningmeester, de volledig bijgewerkte administratie, welke er verzorgd uitzag, aan de waarnemend penningmeester Wietze ten Hoor overgedragen, waarvoor de blijvende bestuursleden hebben ondertekend. Wietze ten Hoor heeft de handmatig bijgehouden administratie opnieuw opgezet en heeft daarbij gebruik gemaakt van het programma Excel. Aan de hand van de in Excel vervaardigde overzichten (via de beamer gepresenteerd) geeft hij aan de vergadering tekst en uitleg. De vergadering geeft aan zeer tevreden te zijn met de nieuwe opzet, het geeft een duidelijk inzicht in de financiën van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf. Er was een batig saldo, vooral dankzij de bijdragen van sponsoren ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum, van € 681,49. De totale geldmiddelen bedragen per 31 oktober 2017 € 2.002,74. Alle contributies van de ijsclubs waren ontvangen.

5. Evaluatie Fietstocht 17 juni 2017.
De voorzitter bedankt de ijsclubs “de Eendracht” te Oosterwolde en “Nieuw Leven” te Haule voor het overzicht van hun ervaringen van de fietstocht. Vooraf aan de vergadering was er al een peiling van de ervaringen via de groepsapp geweest. Het resultaat van deze peiling was , dat geen enkele ijsclub heeft aangegeven nog weer een fietstocht te willen organiseren. In de vergadering werd vooral toegelicht, dat er heel veel werk aan verbonden was, dat het een te groot financieel risico is en dat we een ijsclub zijn en geen fietsclub. Bovendien werd aangegeven, dat er al zoveel wordt georganiseerd in deze gemeente. Wel is de dag in zijn geheel als heel plezierig ervaren, zowel door de vrijwilligers van de ijsclubs als door de deelnemers aan de fietstocht. Het aantal deelnemers bleef echter onder de 100, wat wel een tegenvaller was. Het blijft een eenmalig gebeuren. De huidige groepsapp kan hiermee verwijderd worden, hiervoor in de plaats komt een groepsapp van de secretarissen. ( 9-11-2017- De opmerking van Makkinga 1 over “overgehouden geld” is goed gecommuniceerd en daarmee afgesloten).

6. Pauze.
De kascontrole door afgevaardigden van IJsclub “De Friesche Grens” te Appelscha heeft reeds plaats gevonden op 27 oktober 2017 op het adres van de waarnemend penningmeester. Waarnemend penningmeester Wietze ten Hoor stelt een wijziging voor in de uitvoering van de kascontrole. Voortaan 2 leden van 2 verschillende ijsclubs en een reserve van een derde ijsclub. De controle zal voortaan vooraf aan de vergadering op het adres van de penningmeester plaats vinden. De vergadering stemt in met deze wijziging. Voor de kascontrole in 2018 zijn de leden van de kascommissie: 1 afgevaardigde van ijsclub “De Friesche Grens” Appelscha, 1 afgevaardigde van ijsclub Donkerbroek en als reserve 1 afgevaardigde van ijsclub “De Oefening” Elsloo. Er wordt een nieuw schema voor de afgevaardigden voor de kascommissie opgesteld.

7. Verslag kascommissie door afgevaardigden IJsclub “De Friesche Grens” te Appelscha.
Op 27 oktober 2017 heeft de kascommssie de jaarlijkse controle uitgevoerd over het boekjaar 2016/2017. De controle werd uitgevoerd door afgevaardigden van ijsclub “de Friesche Grens” Appelscha. De kascommissie adviseert de vergadering de jaarstukken goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid van het boekjaar 2016/2017. De vergadering stemt hier voltallig mee in.

8. Vaststelling kampioenswedstrijden 2017/2018: Schema blijft gehandhaafd en is als volgt:
Meisjes kortebaan t/m 16 jaar te Fochteloo;
Jongens kortebaan t/m 16 jaar te Makkinga;
Dames kortebaan vanaf 17 jaar te Oldeberkoop;
Heren kortebaan vanaf 17 jaar te Donkerbroek;
Basisscholieren gr. 5 tm 8 te Oosterwolde.
De marathon voor de jeugd en de senioren te Elsloo.
De vraag van Roelof Groen ( ijsclub Nijeberkoop), wanneer een ijsbaan niet klaar is om een wedstrijd te organiseren of dan wordt uitgeweken naar een andere baan: deze vraag wordt positief beantwoord. De ijsbaan, welke niet de wedstrijd kon organiseren wordt aangehouden op het schema voor het volgende seizoen.

9.Bestuursverkiezing.
De bestuursleden Jelke Nijboer en Foppe de Haan zijn aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur van de Bond heeft het verzoek aan de ijsclubs gedaan om naar kandidaten voor de beide vacatures te gaan kijken. Hierop zijn twee kandidaten aangemeld, Peter van ‘t Klooster, Oosterwolde, aangemeld door ijsclub “Eensgezindheid” uit Fochteloo. Peter van ‘t Klooster wil bestuurslid worden en stelt zich voor aan de vergadering ( was bij vele aanwezigen al wel bekend). De vergadering stemt graag in met de benoeming van Peter van ‘t Klooster.

De tweede aanmelding betrof de heer J. van Weperen uit Haule, aangemeld door ijsclub “Nieuw Leven” Haule. Uit het contact met de heer Van Weperen, bleek dat de activiteiten t.b.v. de Bond niet goed uitkwamen met zijn agenda. Helaas. Er blijft nog steeds een vacature in het bestuur. Er wordt een dringend verzoek aan de ijsclubs gedaan om te blijven kijken naar een kandidaat voor deze vacature. Dit geldt vooral voor de ijsclubs, welke al lange tijd geen afgevaardigde meer in het bestuur van de Bond hebben gehad. Ondanks de afwezigheid van Foppe de Haan spreekt de voorzitter zijn waardering uit voor het werk , dat hij voor de Bond heeft gedaan. Bij zijn aantreden was Foppe de Haan afwezig, nu bij zijn aftreden is hij er ook niet. Bij de overdracht van de financiën is Foppe de Haan al persoonlijk bedankt voor zijn inzet t.b.v. de Bond. Tevens is bij deze gelegenheid door de secretaris het traditionele cadeau aan Foppe de Haan overhandigd. ( Een bloemetje zal later worden gebracht).

De secretaris neemt het woord t.b.v. het afscheid van Jelke Nijboer. Hij bedankt Jelke voor zijn grote inzet voor de Bond en roemt de kenmerkende wijze waarop hij voorzitter is geweest bij de Bond en de goede manier van samenwerking. De secretaris noemt verder een aantal zaken welke in zijn 6-jarig voorzitterschap zijn gerealiseerd. Realiseren van een fraaie vlag met de rode griffioen, organiseren van de cursus Keurmeester”, herinvoering van de ( basis)schoolwedstrijden voor de groepen 5 t.e.m. 8 met de Sietse Zijlstra wisselbeker en in 2017 het 75-jarig jubileum met receptie en het jubileumboek en de fietstocht in juni langs alle ijsbanen. De secretaris overhandigt aan Jelke ook het traditionele cadeau met een bos bloemen voor thuis. Jelke bedankt zijn mede bestuursleden voor de prettige manier waarop we een aantal jaren hebben opgetrokken en veel hebben gerealiseerd. Hij roemde vooral de prettige sfeer bij de jaarlijkse vergaderingen en de gemoedelijke sfeer bij de kampioenswedstrijden. Jelke Nijboer overhandigde aan alle aanwezigen een kaars met de spreuk:

“Dat et vlammegien mag blieven braanden, Ok as it een winter zonder ies wodt”.

10. Datum volgende vergadering:
6 november 2018 te Haule.

11. Rondvraag:
Uitwisseling vond plaats m.b.t. de gang van zaken rond het toekennen van de projecten binnen het “Fonds Ooststellingwerf” van de gemeente. De ervaring is bij alle deelnemers aan de projecten niet goed en ook teleurstellend. Er komt nog een evaluatie van de gemeente. Nu al is bekend dat er teveel overheadkosten voor het project zijn gemaakt. Bij de ijsclubs is nog wel het e.e.a. te verbeteren, bijv de clubgebouwen en led-verlichting. Er wordt op gewezen, dat het belangrijk is om bij een mogelijke volgende ronde meer gezamenlijk op te trekken en er bij de eerste ronde bij te zijn. Hiermee kan mogelijk een sterkere positie worden verkregen.

12. Sluiting:
Sluiting door de voorzitter onder dankzegging van hun aanwezigheid en inbreng aan alle aanwezigen. Na de sluiting is er nog nagesproken en genoten van een hapje en een drankje.

Het bestuur.

NAAR BOVEN