Welkom op de site van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Bond van IJsclubs in Ooststellingwerf

Vergadering van 1 november 2016 in Eetcafé “Het Anker” te Elsloo.

Aanwezig: leden van het bestuur: Jelke Nijboer ( voorzitter), Rinus Liekelema ( secretaris) Foppe de Haan ( penningmeester) en Wietze ten Hoor ( lid)
Afgevaardigden van de ijsclubs: 18 leden. Afwezig: Ginus Nusteling ( lid bestuur) m.k.g. en leden van ijsclub Nooitgedagt te Haulerwijk ( z.k.g.) en leden van ijsclub Langedijke ( z.k.g.).

1. Opening.
De voorzitter, Jelke Nijboer, heet allen hartelijk welkom. De voorzitter noemt een aantal zaken over het afgelopen jaar, waarin weer geen wedstrijden konden worden gehouden. Er kwam geen ijs op de ijsbanen, wat voor de ijsclubs weer een afname van het aantal leden gaat betekenen. Door weerman P.P. is vandaag een verwachting voor de komende winter uitgesproken, wat is het waard. Afwachten dus………Diverse ijsclubs hadden nog enige andere activiteiten georganiseerd, o.a. buikschuiven in Oldeberkoop. De voorzitter noemt vooral de werkzaamheden t.b.v. het 75-jarig jubileum van de Bond ( of was het toch Federatie??), in januari 2017. Er is al veel gedaan om tot een jubileumboek te komen. Tevens gaan we een fietstocht organiseren. De voorzitter verontschuldigt Ginus Nusteling, voor zijn afwezigheid i.v.m. familieomstandigheden.

2. Notulen vorige vergadering d.d. 3 november 2015.
Er wordt een verbetering aangebracht in het email adres van : berderdeboer@live.nl, dit moet zijn: berberdeboer@live.nl. De heer Henk Tijema van Donkerbroek informeeert nog naar de subsidie van de gemeente Ooststellingwerf. De heer Uildrik Bos geeft nog toelichting op de ontvangen subsidie in Appelscha ( clubgebouw) en Wietze ten Hoor meldt nog over de subsidie t.b.v. het sportveld in Langedijke. Ook Folkert Foppes uit Oosterwolde, benadrukt nog eens dat de aanvraag goed moet worden onderbouwd. Hierna zijn er geen opmerkingen meer, waarna de notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken en uitgaande stukken:
15 januari 2016 Bedrijfsbureau gewest Fryslân- informatie lidmaatschap, t.k.n..
8 september 2016 Bedrijfsbureau gewest Fryslân- procedure nieuwe leden,
met kandidaatstellingformulier en protocol KNSB ledenraad verkiezing, t.k.n..
4 oktober 2016 Bedrijfsbureau gewest Fryslân- kompas bestuurlijke herstructurering, t.k.n..
24 oktober 2016 Gemeente Ooststellingwerf, betreft uitnodiging Sportcarousel 17 november 2016 over vraagstukken bij sportverenigingen, t.k.n..

4. Verslagen van de secretaris en penningmeester.
Jaarverslag secretaris: geen verslag- er was één activiteit, aanwezigheid bestuur op de cursus voor keurmeesters in Oldeberkoop in november 2015. Jaarverslag penningmeester: begroting 2017 ter vergadering uitgereikt. Penningmeester, Foppe de Haan, geeft toelichting op de begroting 2017, waarin de posten voor het 75 jarig jubileum zijn opgenomen. Saldo 1-11-2015 € 919,17; Ontvangsten € 650,00; Uitgaven € 265,00 Saldo 31-10-2016 € 1.315,17. Aandachtspunt zijn de hoge bankkosten bij Rabo. Hier staat wel tegenover , dat het Coöperatieve Rabo-Fonds veel doet voor verenigingen etc. in de regio.

De heer Henk Tijema uit Donkerbroek geeft nog toelichting, waardoor de bank de kosten in rekening brengt. O.a. uit diverse verplichtingen welke de bank heeft, het betreft niet alleen de kosten van het uitvoeren van betalingen v.v., maar o.a. ook het controleren van gegevens van de rekeninghouder. De heer Roelof Broekhuis tekent nog wel enig bezwaar aan tegen de eventuele verhoging van de bijdrage van € 0,10 door de ijsclubs, t.b.v. de dekking van de kosten van het jubileum. Hij verwijst tevens naar de meer mogelijkheden van sponsoring, hetgeen bij het jubileum van de ijsclub Eensgezindheid te Fochteloo positief was uitgevallen. Er worden nog meer sponsoren aangeschreven, op een aantal uitgegane brieven is nog geen reactie ontvangen.

5. Bestuursverkiezing.
De bestuursleden Rinus Liekelema en Ginus Nusteling zijn aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om voor beide bestuursleden de termijn te verlengen. De vergadering stemt hier graag mee in. De zittingsperiode wordt hiermee voor beiden weer met 3 jaren verlengd. Er waren geen nieuwe kandidaten aangemeld.

6. Pauze - kascontrôle door afgevaardigden IJsclub “Vooruit” te Oldeberkoop.

7. Verslag kascommissie door afgevaardigden IJsclub “Vooruit” te Oldeberkoop.
De leden van “Vooruit” doen verslag van hun bevindingen. Zij melden de vergadering, dat de administratie verzorgd wordt bijgehouden en alles in orde is bevonden. De penningmeester wordt door de vergadering décharge verleend, wat met applaus door de vergadering wordt bevestigd.

8. Vaststelling kampioenswedstrijden. 2016/2017.
Meisjes kortebaan t/m 16 jaar te Fochteloo;
Jongens kortebaan t/m 16 jaar te Makkinga;
Dames kortebaan vanaf 17 jaar te Oldeberkoop;
Heren kortebaan vanaf 17 jaar te Donkerbroek;
Basisscholieren gr. 5 tm 8 te Oosterwolde.
De marathon voor de jeugd en de senioren te Elsloo.
Voor verlichting bij de marathon in Elsloo zal worden gezorgd.

9. 75-jarig jubileum Bond van IJsclubs Ooststellingwerf, opgericht 26 januari 1942 te Appelscha.
Jubileumboek, in samenwerking met en door sportjournalist Anne de Vries is er nu al een groot gedeelte van de tekst gerealiseerd; Fietstocht 17 juni 2017, langs de ijsbanen van alle dorpen ( incl. Waskemeer) in Ooststellingwerf, met een activiteit door de ijsclubs te organiseren; ( tip: WSV Oosterwolde) Receptie/feestje 4 maart 2017, van 14.00 tot 17.00 uur in de Lindehoeve te Appelscha; Uitnodigingen: o.a. alle ijsclubs, gemeente, kampioenen en oud-kampioenen; sponsoren; media. Overige materiaal bijv. van kampioenswedstrijden: film. Begroting jubileum, totaal bedrag van € 4.400,-, met een batig saldo van € 340,-; Tips sponsoring en bijdrage ijsclubs: nog mail aan ijsclubs over nog door hen uit te voeren acties. Publiciteit ( radio Odrie, Nieuwe Ooststellingwerver, Leeuwarder Courant, Uit-agenda en/of Op en ût??, enz.). Nog bericht aan de ijsclubs wat van hen wordt verwacht: adressen kampioenen en oud-kampioenen, uit te voeren activiteit bij de fietstocht; winterse foto van hun ijsbaan.

10. Datum volgende vergadering: 7 november 2017 in het dorpshuis “Et Legien” te Fochteloo. ( met programma na de vergadering).

11. Rondvraag.
O.a. de vraag van de heer Johan Braam uit Oldeberkoop over de hoogte van de contributie van de ijsclubs: varieert van € 5,- tot € 6,50, per gezin. Bij het lid worden aan de ijsbaan wordt meer gevraagd, bijv. Oosterwolde € 7,50. IJsclub “de Friesche Grens” te Appelscha houdt 10 december 2016, van 15.00 uur tot 16.30 uur een open middag. Mevrouw Frieda Mooijman van ijsclub “Samenwerking” Nijeberkoop meldt over de inbraak in hun clubgebouw. Ook in Donkerbroek was er een inbraak. In beide gevallen was er veel schade. De verzekering dekte de schade.

12. Sluiting.
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Zie de site: www.bondijsclubsoostwerf.nl