Welkom op de site van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Bond van IJsclubs in Ooststellingwerf

Vergadering van 3 november 2015 in Café de Vosseheer te Donkerbroek .

Aanwezig: leden van het bestuur: Jelke Nijboer ( voorzitter), Rinus Liekelema ( secretaris) Foppe de Haan ( penningmeester) en Wietze ten Hoor ( lid)
Afgevaardigden van de ijsclubs: 20 leden.
Afwezig: Ginus Nusteling ( lid bestuur) m.k.g., leden van ijsclub Makkinga ( m.k.g.) en leden van ijsclub Nooitgedacht te Haulerwijk ( z.k.g.)

Opening.
De voorzitter, Jelke Nijboer, heet allen hartelijk welkom. De voorzitter spreekt van een rustig jaar, er waren geen wedstrijden. Dus ook geen ijs, wat voor de ijsclubs weer betekent, dat er weer een afname is van het aantal leden.
Tevens vestigt de voorzitter de aandacht op het 75 jarig jubileum van de Bond, in januari 2017. Het bestuur staat graag open voor suggesties uit de vergadering.
De voorzitter verontschuldigt Ginus Nusteling, voor zijn afwezigheid i.v.m. familieomstan-digheden.

2. Notulen
Notulen vorige vergadering d.d. 4 november 2014. Er zijn geen opmerkingen over de notulen, waarmee deze zijn goedgekeurd en vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken en uitgaande stukken:
*Diverse berichtgeving Gewest Fryslan, o.a. Ferieningsdei 19 september 2015. De beleidswijziging houdt bij het gewest in, dat zij zich meer willen verbinden aan de plaatselijke ijsclubs. Er zijn 2 ijsclubs in Ooststellingwerf, welke zijn aangesloten bij de KNSB. Wat de voordelen van aangesloten zijn bij het gewest is niet helemaal duidelijk.
*IJsclub Nooitgedagt Haulerwijk: wijziging secretariaat naar: Karst van der Vaart: Email: karstvandervaart77@gmail.com, dewijziging wordt in het reglement opgenomen.
*Cursus keurmeester Oldeberkoop, op 5 november voor keurmeesters/leden van ijsclub.
“Vooruit” Oldeberkoop. Een afvaardiging van het besuur van de Bond zal aanwezig zijn.
*Scala Welzijn: Bericht Koen Jansen over themagericht trainen en coachen van 6 tot 12 jarigen: laatste datum 5 november 2015 ( mogelijk ook bij de ijsclubs ontvangen). De voorzitter zal nog navraag doen bij Scala.
*In Hoofdzaak: bemiddeling en advies goedkope energie-tarieven.
Aan de hand van inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel worden na de secretaris van de Bond ook de andere bestuursleden van de Bond en de bestuursleden van de aangesloten ijsclubs bezocht. Uiteraard geldt dit ook voor het verbruik van de ijsclubs. Zij kunnen een aanbieding van goedkope energie-tarieven tegemoet zien. In dit verband wordt ook nog verwezen naar lokaal energie Ooststellingwerf: Energiecoöperatie de Eendracht.
*IJsclub Vooruit te Oldeberkoop: wijziging secretariaat naar: Berber de Boer:
Email: berderdeboer@live.nl, ( h.p.booij@gemail.com) de wijziging wordt in het reglement opgenomen.

4. Verslagen van de secretaris en penningmeester.
*Jaarverslag secretaris: geen verslag- er waren geen activiteiten.
*Jaarverslag penningmeester: ter vergadering uitgereikt.
Penningmeester, Foppe de Haan, geeft toelichting.
Saldo 1-11-2014 € 419,05;
Ontvangsten € 800,12;
Uitgaven € 300,-
Saldo 31-10-2015 € 919,17.
Er zijn weinig uitgaven, dit jaar was er ook geen aanvulling op de wedstrijdkisten.

De bankkosten van de Rabo zijn wel sterk gestegen, wat te denken geeft om mogelijk van bankrelatie te veranderen. Er zijn ook voordelen bij Rabo, bijv. het Coöp. Fonds Rabo steunt tal van verenigingen. ( bijv. nieuw hek rond de ijsbaan van Appelscha). In dit verband noemt Folkert Foppes ( ijsclub Eendracht Oosterwolde), nog het in wording zijnde fonds van de gemeente Ooststellingwerf ( precariogelden). De voorwaarden ervan worden binnenkort in de gemeenteraadsvergadering behandeld. Idee: led-verlichting voor de ijsbanen. We blijven de ontwikkelingen ervan volgen.

5. Bestuursverkiezing.
Bestuurslid Wietze ten Hoor is aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemt in met de herverkiezing van Wietze ten Hoor. De zittingsperiode wordt hiermee voor Wietze weer met 3 jaren verlengd. Er waren geen nieuwe kandidaten aangemeld.

6. Pauze
Kascontrôle door afgevaardigden IJsclub “NieuwLeven” te Haule.

7. Verslag kascommissie door afgevaardigden IJsclub “NieuwLeven” te Haule.
De leden van “Nieuw Leven”doen verslag van hun bevindingen. Zij geven de complimenten aan de penningmeester en daarmee aan de vergadering. De cijfers zijn zeer in orde bevonden. De penningmeester wordt door de vergadering décharge verleend, wat met applaus door de vergadering wordt bevestigd.

8. Wedstrijdreglement en Inventarisatie “gele affiches”.
Er zijn geen vragen meer over het reglement. Het blijkt, dat er weinig “gele affiches” meer voorradig zijn. Het bestuur zal de nodige exemplaren er bij laten maken. ( Nieuw ontwerp??)

9. Cursus keurmeester:
De vergadering geeft aan, dat er geen behoefte momenteel bij de ijsclubs is.

10. Vaststelling kampioenswedstrijden. 2015/2016.
Het schema blijft gehandhaafd. Voor verlichting bij de marathon in Elsloo zal het e.e.a. worden onderzocht.

11. 75-jarig jubileum Bond van IJsclubs Ooststellingwerf: 26 januari 2017;
Uitwisselen ideeën. Het volgende werd in de vergadering naar voren gebracht: Sponsoren jubileumboek(je); 11- dorpenfietstocht( Ravenswoud en Waskemeer); activiteit in de zomer; wie heeft nog oude filmpjes. Er wordt nog e.e.a. verder onderzocht.

12. Datum volgende vergadering: 1 november 2016 te Elsloo.

13. Rondvraag.
O.a. teruggave energiebelasting voor de ijsclubs. Er is een mogelijkheid voor verenigingen om bij de belastingdienst teruggave te vragen voor de betaalde energiebelasting, ( zie afrekening energiekosten) voor zowel stroom als gas, over de afgelopen jaren. Nadere informatie beschikbaar bij de belastingdienst ( leuker kunnen we niet maken………..)

14. Sluiting.

Er was na de vergadering geen programma samengesteld.

Zie de site: www.bondijsclubsoostwerf.nl