Welkom op de site van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Bond van IJsclubs in Ooststellingwerf

Vergadering van 4 november 2014 in de Lindehoeve te Appelscha.

Aanwezig: leden van het bestuur: Jelke Nijboer ( voorzitter), Rinus Liekelema ( secretaris) Foppe de Haan ( penningmeester) en Wietze ten Hoor ( lid) Afgevaardigden van de ijsclubs: 22 leden. Afwezig: Ginus Nusteling ( lid bestuur) m.k.g. en leden van ijsclub Nooitgedacht te Haulerwijk ( z.k.g.)

1. Opening
De voorzitter heet allen hartelijk welkom De voorzitter spreekt van een rustig jaar, er waren geen wedstrijden, het werd niet eens winter. Wel is er de cursus “Keurmeester” gegeven. De voorzitter noemt nog het overlijden van de heer Hans Lukkes, voorzitter van de Bond van IJsclubs voor een periode van ca. 25 jaren, tot aan 1992/1993. Al in 1964 kwam de Lukkes voor in de verslagen van de vergadering van de Bond van IJsclubs. De heer Lukkes heeft bij zijn afscheid als voorzitter een wisselbeker ter beschikking gesteld voor de marathon. De voorzitter hoopt weer op een strenge winter met veel natuurijs met veel kampioens-wedstrijden.

2. Notulen vorige vergadering d.d. 5 november 2013.
Er is een wijziging. Bij de aanwezigen is vermeld Pieter Mulder (lid), maar dit dient Wietze ten Hoor ( lid) te zijn. De notulen van de vergaderingen worden vastgesteld.

3. Mededeling en ingekomen stukken en uitgaande stukken.
Mededelingen: geen.
Ingekomen stukken: wijziging secretariaat van IJsclub Eensgezindheid te Fochteloo.
Uitgaande stukken: geen.

4. Verslagen van de secretaris en penningmeester.
Jaarverslag secretaris: Als enige te vermelden:
Cursusavond “Keurmeester” op 19 november 2013 in dorpshuis “Et Legien” te Fochteloo. Een geweldige opkomst van ca. 40 personen, aan wie aan het eind van de cursus een certificaat werd uitgereikt. Medewerking aan de cursus werd verleend door Douwe Boonstra, bestuur KNSB, gewest Fryslan.

Jaarverslag penningmeester: de overzichten zijn op de vergadering uitgereikt. De penningmeester licht de ontvangsten en uitgaven toe. De contributie van alle ijsclubs is voor de afsluitdatum van het boekjaar ontvangen. Er zijn duidelijk meer uitgaven dan de voorgaande jaren. Dit heeft vooral te maken met de aankoop van de vlaggen ( eerst geen btw gerekend) en de cursus keurmeester.
Aan het eind van het boekjaar is er nog een saldo van € 419,05.
De begroting 2015 eindigt met een saldo van € 289,-.
Het financieel verslag wordt vastgesteld ( zie agendapunt 7).

5. Bestuursverkiezing.
Bestuursleden Jelke Nijboer, voorzitter en Foppe de Haan, penningmeester zijn aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemt in met de herverkiezing van de beide bestuursleden. De zittingsperiode wordt hiermee weer voor beiden met 3 jaren verlengd. Er waren geen nieuwe kandidaten aangemeld.

6. Pauze - kascontrôle door afgevaardigden IJsclub “Samenwerking” Nijeberkoop.

7. Verslag kascommissie.
Controle door afgevaardigden IJsclub “Samenwerking” Nijeberkoop De administratie is ook dit jaar weer in orde bevonden. De penningmeester wordt door de vergadering décharge verleend.
Toegevoegd: IBAN NL 95 RABO 0105 8078 85

8. Wedstrijdreglement.
Wedstrijdreglement in concept beschikbaar op de website van de Bond van IJsclubs. In de vergadering is de definitieve versie vastgesteld en wordt geplaatst op de website..

IJsclub “Nieuw Leven” Haule vraagt nog of de prijs van de handgemaakte schaatsen is gehandhaafd: het antwoord is: ja. ( is eenmalige actie van sponsor- prijs wordt verloot onder de deelnemers van de marathon). Tevens vraagt de ijsclub aandacht voor het niet samenvallen van de kampioenswedstrijden met activiteiten van de ijsclubs. Bij het plannen van de wedstrijden zal er de nodige afstemming plaatsvinden. Het zal altijd enige “spanning” gaan brengen. Bij aanhoudend winterweer kunnen Bondswedstrijden ook in een 2e week.

Meer aandacht te vestigen op de kampioenswedstrijden, d.m.v. meer gele affiches te plaatsen, niet alleen meer bij de ijsbanen maar ook op andere plaatsen in de dorpen. Er volgt hiervoor nog een nieuwe lay-out. De huidige gele affiches blijven eerst nog gehandhaafd. Ook aankondiging van de te winnen prijzen door alle deelnemers aan de wedstrijden.

11. Vaststelling kampioenswedstrijden. 2014/2015.
Het schema blijft gehandhaafd:
Meisjes kortebaan tm 16 jaar te Fochteloo;
Jongens kortebaan tm 16 jaar te Makkinga;
Dames kortebaan vanaf 17 jaar te Oldeberkoop;
Heren kortebaan vanaf 17 jaar te Donkerbroek;
Basisscholieren gr. 5 tm 8 te Oosterwolde.
De marathon voor de jeugd en de senioren te Elsloo.

12. Datum volgende vergadering: 3 november 2015 te Donkerbroek.

13. Rondvraag.
IJsclub “Samenwerking” Nijeberkoop: Is er bekendheid met Led-verlichting bij de andere ijsclubs; er is geen ervaring bij de andere clubs. Misschien bij voetbalverenigingen. Is wel een kostbare zaak.
De heer Lobers ( Appelscha) wijst in dit verband op een fonds bij de Rabobank.
IJsclub “Eensgezindheid” Fochteloo vraagt naar tips voor activiteit na de vergadering: geen nieuwe tips.
IJsclub “Vooruit” Oldeberkoop informeert naar de hoge kosten voor het pompen van het water op de baan: wordt bij de andere ijsclubs niet gekend.

14. Sluiting, door de voorzitter, om 21.15 uur.

Het Bestuur. Zie de site: www.bondijsclubsoostwerf.nl