Welkom op de site van de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf.

Bond van IJsclubs in Ooststellingwerf

Vergadering van 5 november 2013 in Eetcafe “Het Anker” te Elsloo.
Aanwezig: leden van het bestuur:
Jelke Nijboer ( voorzitter), Rinus Liekelema ( secretaris) Foppe de Haan ( penningmeester) Piet Mulder ( lid) en Ginus Nusteling ( lid).

Afgevaardigden van de ijsclubs: 19 leden.
Afwezig: leden van ijsclub Nooitgedacht te Haulerwijk ( z.k.g.)
1. Opening.

De voorzitter heette allen van harte welkom en blikte nog terug op de wedstrijden van afgelopen winter en sprak waarderende woorden aan de ijsclubs voor al werk dat er op de ijsbanen steeds weer wordt verricht. Ook lichtte de voorzitter toe, dat er voor het eerst een voorjaarsvergadering is gehouden om de ervaringen van de wedstrijden eerder met elkaar uit te wisselen. De voorzitter hoopt weer op een strenge winter met veel natuurijs.

2. Notulen vorige vergadering d.d. 6 november 2012 en de notulen van Voorjaarsvergadering d.d. 25 april 2013. Jannes Nijenhuis vraagt nog even aandacht voor het “oude”boekwerkje” met de notulen vanaf het begin van de Bond van IJsclubs. De notulen van beide vergaderingen worden vastgesteld.

3. Mededeling en ingekomen stukken en uitgaande stukken:
Uitnodiging IJsclub De Friesche Grens ivm 140 jaar bestaan d.d 2 maart 2013. De receptie is bezocht door het bestuur, met het overhandigen van het bekende kado. Aanbieding ijsclub d.d. 30-09-13 ‘de Oefening’te Elsloo voor organiseren van de marathon. Wordt later in de vergadering op teruggekomen Zie punt 11. Brief d.d. 8-10-2013 IJsclub Samenwerking Langedijke; aanmelden 4 deelnemers cursus keurmeester. Uitgaande stukken: geen

4. Verslagen van de secretaris en penningmeester.
Jaarverslag secretaris: er zijn geen opmerkingen- verslag wordt vastgesteld. Jaarverslag penningmeester: de overzichten zijn op de vergadering uitgereikt. De penningmeester licht de ontvangsten en uitgaven toe. De contributie van alle ijsclubs is voor de afsluitdatum van het boekjaar ontvangen. Er zijn duidelijk meer uitgaven dan de voorgaande jaren. Dit heeft vooral te maken met het aanleggen van de wedstrijdkisten. Aan het eind van het boekjaar is er nog een saldo van € 392,- op de lopende rekening en van € 55,- op de spaarrekening. Het verslag wordt vastgesteld ( zie agendapunt 7). De voorzitter geeft nog een toelichting op het aanschaffen van de vlag. Het ontwerp bestaat uit een rode griffioen ( zie gemeentewapen) met een cirkel van sterren, welke de dorpen in de gemeente symboliseren. De kosten bedragen ca. € 70,- per vlag. Afmeting 150 cm x 225 cm. De afgevaardigden stemmen ermee in. Op aangeven van IJsclub Samenwerking Nijeberkoop worden de sterren zgn. ijssterren.

5. Bestuursverkiezing.
Bestuursleden Ginus Nusteling en Rinus Liekelema zijn aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemt in met de herverkiezing van de beide bestuursleden. De zittingsperiode wordt hiermee weer voor beiden met 3 jaren verlengd. Er waren geen nieuwe kandidaten aangemeld.

6. Pauze - kascontrôle door afgevaardigden IJsclub Makkinga.

7. Verslag kascommissie door afgevaardigden IJsclub Makkinga.
De administratie is in orde bevonden. De penningmeester wordt door de vergadering décharge verleend.

8. Cursus keurmeester: presentatie nieuw reglement op 19 november 2013, dorpshuis “Et Legien” te Fochteloo. ( zie agendapunt 10) Door Douwe Boonstra van het gewest Fryslan.

9. Evaluatie kampioenswedstrijden 2012/2013 en voorstellen tot verbetering/aanpassingen. Zie agendapunt 10.

10. Nieuw wedstrijdreglement werd voor de vergadering nagezonden. De voorzitter geeft enige toelichting op het door Wietze ten Hoor gemaakte concept. Het reglement wordt per pagina doorgenomen. De opmerkingen zullen worden verwerkt. Het nieuwe reglement zal dienen als cursusmateriaal op 19 november a.s. Er zal nog een lijst met starters worden opgesteld; aandacht hiervoor op de cursus. Belangrijkste punt blijft om het aantal deelnemers aan de wedstrijden te laten toenemen. Actieve schaatsers op de ijsbaan benaderen om de deelnemers te stimuleren. Meer aandacht te vestigen op de kampioenswedstrijden, d.m.v. meer gele affiches te plaatsen, niet alleen meer bij de ijsbanen maar ook op andere plaatsen in de dorpen. Er volgt hiervoor nog een nieuwe lay-out. De huidige gele affiches blijven gehandhaafd. Ook aankondiging van de te winnen prijzen door alle deelnemers aan de wedstrijden. Voor de marathon blijft als prijs een paar handgemaakte schaatsen beschikbaar. Bestuurslid Ginus geeft nog een toelichting op de materialen uit de wedstrijdkist.

11. Vaststelling kampioenswedstrijden. 2013/2014
Bij afwezigheid van de ijsclub Nooitgedacht Haulerwijk wordt het volgende schema vastgesteld: Meisjes kortebaan tm 16 jaar te Fochteloo; Jongens kortebaan tm 16 jaar te Makkinga; Dames kortebaan vanaf 17 jaar te Oldeberkoop; Heren kortebaan vanaf 17 jaar te Donkerbroek; Basisscholieren gr. 5 tm 8 te Oosterwolde en de marathon oor de jeugd en de senioren te Elsloo.

12. Datum volgende vergadering: 4 november 2014 te Appelscha.

13. Rondvraag.
Nog een opmerking van de ijsclub Donkerbroek over het niet handhaven van de kortebaan heren voor Elsloo. Er is nu de marathon voor in de plaats gekomen. ( zie agendapunt 3). Een verzoek van de penningmeester om de bijdrage van het nu lopende seizoen znu al over te maken. Een voorschot voor de kosten van de vlag kan op aangeven van ijsclub Samenwerking ook nu worden gedaan.

14. Sluiting, door de voorzitter, om 21.17 uur.
Het bestuur.

Op uitnodiging van het bestuur van ijsclub De Oefening te Elsloo konden alle aanwezigen nog bijzonder genieten van de fraaie verhalen van Age Veldboom uit Eernewoude over skutsjes-skippers-schaatsers en boeren.